วิสัยทัศน์
รายงานผลการบริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
E-Money สพป.เพชรบูรณ์ 2
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
GIS on Web_V2
เอกสารดาวน์โหลด

 

facebook ประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนทันข่าว
    นำเอาข่าวสารประจำวัน มาวิเคราะห์ เจาะลึก ร้อยเรียงออกมาในลักษณะ
บทความที่มีสาระครบถ้วน
SHOOLNET THAILAND
    คลังความรู้บนเว็บไซต์
[ Digital Library]
แนะแนวศึกษาต่ออุดมศึกษา
   แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาออนไลน์
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
    บริการการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
GURU ONLINE

การเรียนการสอนบนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
    ศูนย์กลางการศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายครอบคลุม
การศึกษาทุกระบบ

 

 

เว็บไซต์ สพฐ. เดิม
คุรุสภา
สกสค.
กคศ.
ติดตามผลงานทางวิชาการ
สมาคมนักวางแผน กศ.ไทย
สำนักพัฒนาระบบบริหาร ฯ
ศูนย์ต่อสู้ความยากจน
ราชการใสสะอาด สพฐ.
เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักผู้เชึ่ยวชาญ สพฐ.
ศูนย์สื่อกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
e-book สทร.สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยสุขภาพดี
เด็กไทยทำได้
krusakon.co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายนิคม เขียวฉ่ำ
ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ผอ.บรรยาย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร สพป.พช.2
หนังสือพิมพ์ E-News
หนังสือพิมพ์ E-Network
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
    กระทรวงศึกษาธิการ