วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรชี้นำตนเองในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศภายในปี 2559 อัตลักษณ์ บุคลากรเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง เอกลักษณ์ เคารพและไว้วางใจซื่งกันและกัน ค่านิยม เป็นองค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้นอาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีงบประมาณพ.ศ. 2555-2558 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ " ...(ASEAN Drug Free Schools) ..


 

 
facebook ประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนทันข่าว
    นำเอาข่าวสารประจำวัน มาวิเคราะห์ เจาะลึก ร้อยเรียงออกมาในลักษณะ
บทความที่มีสาระครบถ้วน
SHOOLNET THAILAND
    คลังความรู้บนเว็บไซต์
[ Digital Library]
แนะแนวศึกษาต่ออุดมศึกษา
   แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาออนไลน์
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
    บริการการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
GURU ONLINE

การเรียนการสอนบนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
    ศูนย์กลางการศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายครอบคลุม
การศึกษาทุกระบบ
 

 

นายนิคม เขียวฉ่ำ
ผอ.สพป.พช.2

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร สพป.พช.2
หนังสือพิมพ์ E-News
หนังสือพิมพ์ E-Network
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
    กระทรวงศึกษาธิการ

 


เว็บไซต์ สพฐ. เดิม
คุรุสภา
สกสค.
กคศ.
ติดตามผลงานทางวิชาการ
สมาคมนักวางแผน กศ.ไทย
สำนักพัฒนาระบบบริหาร ฯ
ศูนย์ต่อสู้ความยากจน
ราชการใสสะอาด สพฐ.
เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักผู้เชึ่ยวชาญ สพฐ.
ศูนย์สื่อกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
e-book สทร.สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยสุขภาพดี
เด็กไทยทำได้
krusakon.co
 
 
 
 
 
 
 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)ปีพุทธศักราช 2549
โปรแกรมสร้าง e-book (FlipPublisher)
กลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนกลยุทธ์ปฏิบัติราชการ 4 ปี
แบบจัดเก็บข้อมูล [OBEC48 ระยะที่ 2]
แบบเก็บข้อมูล [OBEC47] [OBEC48] [OBEC_SMIS]
ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอน หน้า 1 2 3
คู่มือ Linux red hat 9
แบบหนังสือราชการ

แบบบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มใบลา